ജുമുഅ ഖുതുബ. സഫർ -07 - 1439 (Oct -27 ) @കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ് : كلمات نافعة في أشراط الساعة part. 4 " ഈസാ عليه السلام ന്റെ പുനരാഗമനവും യ'ജൂജ്-മ'ജൂജിന്റെ പുറപ്പാടും"::: നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്