ജുമുഅ ഖുതുബ. സഫർ -14 - 1439 (nov -03 ) @സലഫി മസ്ജിദ്, വട്ടക്കിണർ കോഴിക്കോട് : വിഷയം: " മരണശേഷം الله മനുഷ്യനെ ഉയർത്തെഴുനേൽപിക്കുന്നു , പരലോകത്ത് എങ്ങിനെ ഹാജരാകുന്നു " ::: അബ് ദുറഊഫ് നദ് വി