ഗൈബിയ്യായ നിലക്ക് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്കാകുന്നു അവന്റെ മഗ്ഫിറത്ത്.. ശരിയായ വിശദീകരണം ജുമുഅ ഖുത്ബ വട്ടക്കിണർ സലഫി മസ്ജിദ്:: ഹിജറ1439 സഫർ21 :: അബ്ദുറ ഊഫ് നദ് വി