ഈ دعاء മതി دنيا വിലേയും آخرة ലേയും എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേടാൻ - സൽമാൻ സ്വലാഹി