വിവിധ കർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയും പഠനവും (Part 1-8) - സൽമാൻ സ്വലാഹി

Audio Category

Part 1

സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പുളള രണ്ട് റകഅത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾശ്രദ്ധിക്കുക.

 • ഇതിന്റെശ്രേഷ്ടതകൾ.
 • ഓതേണ്ട സൂറത്തുകൾ.
 • സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പ് നമസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് പിന്നീട് നമസ്കരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ?

Part 2

 • സുന്നത്ത്നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇഖാമത്ത് കേട്ടാൽ ആ നമസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
 • നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാതെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സലാം വീട്ടേണ്ടതുണ്ടാ?

Part 3

 • നിന്ന്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻകഴിവുണ്ടായിട്ടും ഒരാൾക്ക് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ഇരുന്ന്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാമോ?

Part 4

 • ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ بسم الله الرحمن الرحيم എന്ന് പൂർണമായും പറയേണ്ടതുണ്ടോ?

Part 5

 • സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം മാറൽ.

Part 6

 • മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരത്തിനു മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കാരം.

Part 7

 • നമസ്ക്കാരത്തിൽ സ്വഫ് നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ.
 • ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു മഅ്മൂം മാത്രമെങ്കിൽ ഒരൽപം പിന്തിനിൽക്കണോ?
 • രണ്ടു പേരുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിൽക്കണം.
 • സ്ത്രീകളുടെ സ്വഫ്.

Part 8

 • നമസ്കാരത്തിൽ ആമീൻ (آمين)ഉറക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ?